Twoja przeglądarka internetowa jest przestarzała.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby uzyskać większe bezpieczeństwo, szybkość i najlepszy komfort na tej stronie.

Zaktualizuj przeglądarkę

Ogólne warunki sprzedaży GGM Gastro International GmbH, w tym zgoda na przetwarzanie danych


1. Wyłączna ważność tych warunków

1.1 Wszystkie zamówienia i transakcje dostawy GGM Gastro International GmbH, Weinerpark 16, 48607 Ochtrup (dalej: "GGM") opierają się wyłącznie na następujących Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: "AVB"), jak również na postanowieniach poszczególnych umów.

1.2 Zawarcie umowy na podstawie niniejszych warunków ustala ich ważność dla wszystkich dalszych transakcji (dostaw) z Klientem w ramach bieżących stosunków handlowych, nawet jeśli GGM nie odnosi się do nich wyraźnie w przyszłości. Dotyczy to również sytuacji, gdy niniejsze warunki powinny były zostać podane do wiadomości Klienta dopiero po pierwszym zawarciu umowy pomiędzy stronami umowy.

1.3 Odmienne porozumienia, w szczególności sprzeczne warunki Klienta, wymagają dla swej ważności wyraźnej pisemnej zgody (§ 126 BGB) z GGM r. i są potwierdzane osobno na piśmie (§ 126 BGB) do GGM r. dla każdej poszczególnej umowy. Takie warunki klienta nie są wiążące dla GGM, nawet jeśli GGM nie sprzeciwi się im wyraźnie lub dostarczy je klientowi bez zastrzeżeń, znając te warunki.

1.4 GGM jest uprawniony do zmiany niniejszych AVB z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia. GGM powiadomi pisemnie Klienta o wszelkich zmianach w niniejszych AVB nie później niż dwa (2) miesiące przed datą ich wejścia w życie. Uznaje się, że Klient zatwierdził zgłoszone zmiany, jeżeli do momentu wejścia w życie zmian nie powiadomił GGM na piśmie o ich odrzuceniu. GGM zwraca szczególną uwagę Klienta na ten skutek zatwierdzenia w powiadomieniu o zmianie niniejszych AVB.

1.5 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie tylko do przedsiębiorców, § 310 ust. 1 BGB (niemiecki kodeks cywilny).
 
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych

 

Składając wniosek prawny zgodnie z pkt. 3.2, klient wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwiska i logo firmy w ofercie internetowej i broszurach GGM w celu pozyskania nowych klientów. Ta dobrowolna zgoda jest ograniczona w czasie do czasu trwania stosunków handlowych i może być w każdej chwili odwołana przez klienta. Przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu.

3. Oferty; zawarcie umowy; zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego GGM; kolejność ważności

 

3.1 Wszelkie oferty z GGM są niewiążące, chyba że zostały oznaczone lub potwierdzone na piśmie przez GGM jako wiążące. Rysunki, ilustracje i wymiary, wagi lub inne dane dotyczące wydajności są wiążące tylko wtedy, gdy są wyraźnie uzgodnione na piśmie (§ 126 BGB).

3.2 O ile Klient składa zamówienie w formie pisemnej lub telefonicznej, zgodnie z § 145 BGB uważa się to za wiążący wniosek prawny. O ile zamówienie Klienta zostało poprzedzone ofertą GGM, Klient zobowiązany jest zastosować się do niej w swoim zamówieniu. GGM może przyjąć zamówienie Klienta w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od jego złożenia przez Klienta poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.

3.3 Umowy z GGM będą zawierane z chwilą przyjęcia pisemnego lub telefonicznego zamówienia Klienta do GGM w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia, najpóźniej jednak z chwilą wykonania usługi do GGM.

3.4 W związku z zamówieniami składanymi za pośrednictwem sklepu internetowego GGM obowiązuje:

Prezentacja produktów do GGM w sklepie internetowym GGM jest zawsze niewiążąca.

Klikając przycisk "Zamów teraz" w trakcie procesu płatności, klient przekazuje swoje zamówienie, co stanowi wiążącą prawnie prośbę zgodnie z § 145 BGB (niemiecki kodeks cywilny), do GGM.

Automatyczna wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru ("Potwierdzenie zamówienia") wysłana     natychmiast po otrzymaniu zamówienia Klienta do GGM nie stanowi przyjęcia zamówienia Klienta do GGM, w związku z czym nie zawiera się na tej podstawie żadnej umowy pomiędzy Klientem a GGM.

Umowa pomiędzy GGM a Klientem zostaje zawarta dopiero z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającej wysyłkę w części GGM, najpóźniej jednak z chwilą wykonania usługi do GGM. GGM może przyjąć zamówienie Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania zamówienia Klienta.

3.5 O ile w indywidualnej umowie nie postanowiono inaczej, w przypadku sprzecznych postanowień stosuje się następującą kolejność:

1. indywidualna umowa wraz z wszelkimi dodatkowymi porozumieniami,
2. niniejsze AVB,
3. - o ile ma to zastosowanie - specyfikacje techniczne z GGM, w szczególności główne wymiary elementu dostawy,
4. istotne elementy umowne oferty GGM (np. cena, ilość).

3.6 GGM zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do dokumentów, o których mowa w punkcie 3.1.

4. Obowiązki i zobowiązania klienta

 

4.1 Klient zapewnia, że wszystkie wymagane usługi w zakresie świadczenia i współpracy będą świadczone w terminie, w wymaganym zakresie i nieodpłatnie przez GGM rok. Jeżeli Klient nie świadczy wymaganej usługi współpracy, nie świadczy jej w terminie lub nie świadczy jej w uzgodniony sposób, wynikające z tego i poniesione konsekwencje (np. opóźnienia, dodatkowe wydatki) ponosi wyłącznie Klient.

4.2 Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie dostarczonych towarów pod kątem ich przydatności do zamierzonego celu przed ich przetworzeniem, nawet jeśli próbki towarów zostały dostarczone wcześniej.

4.3 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z klientem, montaż lub instalacja powinny być wykonane przez samego klienta. Klient musi przy tym postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji montażu lub instalacji. Niezbędne podłączenia produktów do publicznej sieci elektrycznej lub gazowej są wykonywane przez klienta przez upoważnionego specjalistę. To samo dotyczy ustawienia parametrów wymaganych do pierwszego uruchomienia lodówek i zamrażarek.

4.4 Jeżeli firma GGM w drodze wyjątku zobowiązała się do montażu lub instalacji w indywidualnym porozumieniu z Zamawiającym, Zamawiający jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie niezbędne prace przygotowawcze lub budowlane postępowały w czasie montażu uzgodnionego z GGM w takim stopniu, że GGM może bez przeszkód przeprowadzić montaż lub instalację. Obejmuje to w szczególności doprowadzenie do nich przez klienta niezbędnych przewodów doprowadzających wodę, ścieki, energię elektryczną i gaz w przewidzianym miejscu instalacji urządzeń, które mają być montowane lub instalowane.

Jeśli otwory w budynkach Klienta okażą się za małe na zakup niezbędnych części montażowych, prac montażowych lub urządzeń dźwigowych, wszelkie koszty pAVBtałe lub poniesione w wyniku tych prac, w szczególności za niezbędne powiększenie wymaganego otworu lub za demontaż części, jak również za pAVBtałe lub poniesione w wyniku tego przestoje lub przestoje, ponosi Klient. Nie ma to zastosowania, o ile GGM jest odpowiedzialny za poniesienie tych kosztów.

Ponadto Klient zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia GGM energii elektrycznej, wody, ogrzewania, oświetlenia oraz zamykanych pomieszczeń niezbędnych do przechowywania narzędzi montażowych wniesionych do GGM na czas montażu. To samo odnosi się do wszelkich wymaganych rusztowań i urządzeń dźwigowych do transportu ciężkich przedmiotów w zakresie montażu.

4.5 Klient jest zobowiązany do podania danych zapisanych w systemie GGM w taki sposób, aby można je było bez większego wysiłku odtworzyć do GGM. Nośniki danych Klienta muszą być bezbłędne pod względem treści i technologii, w szczególności muszą być wolne od złośliwego oprogramowania, wirusów itp. W przeciwnym razie Klient zrekompensuje GGM wszelkie szkody wynikające z korzystania z tych nośników danych i w tym zakresie zrekompensuje GGM wszelkie roszczenia osób trzecich, chyba że przyczyna nie wynika ze sfery kontroli i organizacji Klienta.

4.6 Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że GGM posiada ważne dane Klienta, takie jak w szczególności adres.

5. Dostawa i czas dostawy; prawo odstąpienia od umowy w przypadku zamówień specjalnych; siła wyższa; dostawa częściowa; dostawa za granicę i potwierdzenie odbioru; podwykonawcy; prawo GGM do dysponowania zwróconym towarem.

 

5.1 Tak długo, jak klient nie wywiązuje się ze swoich obowiązków współpracy i dostarczania, w szczególności dostarczania towarów do przetworzenia lub obróbki, dzieł sztuki i/lub materiałów informacyjnych dotyczących towarów, które mają być wyprodukowane itp.

5.2 Opóźnienie w dostawie GGM jest również wykluczone, o ile sam GGM nie zostanie dostarczony przez jego poddostawców prawidłowo lub na czas.

5.3 Dostawy realizowane są "ex works Weinerpark 16, 48607 Ochtrup" (tzn. "ex works" / "EXW Weinerpark 16, 48607 Ochtrup" zgodnie z Incoterms 2020), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

5.4 Klient jest zobowiązany odebrać lub zlecić odbiór towaru udostępnionego do dostawy "EXW Ochtrup" zgodnie z Incoterms 2020 wraz z wszelkimi dokumentami towarzyszącymi (np. karta katalogowa i/lub lista części zamiennych) w ciągu pięciu dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia od GGM (czas dostawy) w miejscu dostawy zgodnie z punktem 5.3 powyżej, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inaczej. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów transportu i/lub innych kosztów, które mogły pAVBtać od momentu dostarczenia towaru do GGM r. (np. kosztów składowania po upływie uzgodnionego czasu dostawy) przy odbiorze.

5.5 Jeśli Klient, niezależnie od umowy "EXW Ochtrup" zgodnie z Incoterms 2020, życzy sobie, aby towar został wysłany, odbywa się to wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta (patrz również punkt 7.1) na ostatni adres (krawężnik) podany przez Klienta. GGM nie jest zobowiązany do rozładunku towaru. Klient może wybrać w drodze deklaracji do GGM, czy przesyłka ma być ubezpieczona czy nie.

5.6 Rodzaj, sposób i zakres opakowania pozostaje w gestii GGM.

5.7 Podane daty dostawy i wykonania są wiążące tylko wtedy, gdy zostały oznaczone lub potwierdzone jako wiążące do GGM roku.

Jeżeli przewidywany termin dostawy zostanie przekroczony o więcej niż dwa tygodnie, klient ma prawo do wyznaczenia rozsądnego terminu dodatkowego na dokonanie dostawy w GGM roku. Jeśli GGM nie zrealizuje dostawy w okresie prolongaty, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Wycofanie musi być zgłoszone na piśmie.

Powyższe nie ma zastosowania, jeśli pojedyncza umowa jest transakcją dostawy w ustalonym terminie w rozumieniu § 286 ust. 2 nr 4 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) lub § 376 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) lub jeśli klient jest uprawniony do stwierdzenia, że jego interes w dalszym wykonywaniu umowy ustał.

5.8 Jeżeli w przypadku opóźnienia w dostawie do dnia GGM klient wybierze odszkodowanie zamiast lub dodatkowo do odstąpienia od umowy, zakres odpowiedzialności z tytułu GGM zostanie określony zgodnie z punktem 10.

5.9 W przypadku umów dotyczących towarów o specjalnych wymiarach lub innych szczególnych cechach, które nie wchodzą w skład zwykłego asortymentu GGM, Klientowi przysługuje szczególne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami: Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie do momentu otrzymania potwierdzenia otrzymania płatności do GGM; odstąpienie musi być zgłoszone w formie pisemnej. GGM zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą za anulowanie zamówienia w wysokości 30% (trzydzieści procent) wartości zamówienia brutto lub, w przypadku gdy płatność została już dokonana, do wstrzymania tej opłaty od kwoty zwrotu.

5.10 Na czas istnienia nieprzewidywalnych okoliczności spowodowanych zewnętrznie przez elementarne siły natury lub przez działania osób trzecich, których nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności ("siła wyższa"), takich jak niemożność pozyskania surowców i środków transportu, zakłóceń operacyjnych, strajków i lokautów, pożarów i klęsk żywiołowych, blokad, wojny i innych konfliktów wojskowych, mobilizacji, niepokojów społecznych i ataków terrorystycznych, epidemii i pandemii, środków rządowych i decyzji władz, zajęcia i embarga, GGM są zwolnione z obowiązku dostawy.

Wszelkie uzgodnione okresy dostaw przedłużane są o czas trwania okoliczności siły wyższej, jednak maksymalnie o sześć (6) miesięcy. Jeśli okoliczności siły wyższej zakończą się w tym terminie, Klient może odmówić dostawy tylko wtedy, gdy przyjęcie dostawy po tym terminie stanie się dla niego nieuzasadnione. Jeśli po upływie sześciu miesięcy okoliczności siły wyższej ustąpią, uznaje się to za ostateczną przeszkodę w spełnieniu świadczenia; klient ma prawo do odstąpienia od umowy (§ 323 BGB). To samo stosuje się, jeśli i gdy tylko okaże się, że okoliczności siły wyższej będą trwałe.

5.11 O ile nie uzgodniono inaczej wyraźnie na piśmie z Zamawiającym, GGM jest uprawniony do dostaw częściowych lub świadczeń częściowych, jeżeli (i) dostawa częściowa nadaje się do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach celu umowy, (ii) dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona oraz (iii) Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych istotnych dodatkowych kosztów lub dodatkowych wydatków.

5.12 Jeśli GGM dostarcza lub wysyła towar do miejsca poza granicami Niemiec na życzenie i koszt klienta, klient jest zobowiązany do dostarczenia GGM, bez żądania, w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania towaru w miejscu przeznaczenia, potwierdzenia przybycia lub porównywalnej alternatywnej dokumentacji w formie pisemnej jako dowodu wysyłki lub transferu za granicę. Jeśli klient nie dostarczy takiego dowodu, jest on odpowiedzialny w stosunku wewnętrznym do pozycji GGM, o ile pozycja GGM jest w związku z tym zobowiązana do zapłaty podatku VAT od danej dostawy, chyba że pozycja GGM jest zawiniona w tym zakresie.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy klient odbiera towar osobiście od GGM r. na swoje żądanie i na własny koszt w celu późniejszego stałego składowania w miejscu znajdującym się poza terytorium Niemiec.

GGM zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości obliczonej kwoty podatku VAT od danej kwoty faktury do momentu dostarczenia przez Klienta potwierdzenia przyjazdu lub porównywalnej alternatywnej dokumentacji w formie pisemnej jako dowodu wysyłki lub przelewu za granicę. GGM zwróci Klientowi kaucję natychmiast po otrzymaniu i weryfikacji potwierdzenia przyjazdu lub porównywalnej alternatywnej dokumentacji w formie pisemnej jako dowód wysyłki lub przelewu za granicę.

5.13 GGM jest uprawniony do wykonywania Usług poprzez podzlecanie ich osobom trzecim (podwykonawcom), chyba że jest to sprzeczne z uzasadnionym interesem Klienta. GGM ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług przez podwykonawców, podobnie jak za swoje własne działania.

5.14 Jeśli GGM odbierze towar od Zamawiającego poza powiadomieniem o wadach, np. w celu dokonania inspekcji lub naprawy, i jeśli Zamawiający odmówi odbioru towaru po inspekcji lub naprawie, lub jeśli Zamawiający powiadomi, że nie odbierze towaru, GGM jest uprawniony do dysponowania towarem po uprzednim pisemnym powiadomieniu o dysponowaniu i wyznaczeniu rozsądnego terminu odbioru przez Zamawiającego. GGM wypłaci Klientowi uzyskane przychody pomniejszone o koszty magazynowania i wszelkie inne koszty poniesione do dnia GGM.

6. Ceny; minimalna wartość zamówienia; warunki płatności; sprzeciw wobec faktury; rezerwa na kompensację

 

6.1 Uzgodnione ceny są określone w indywidualnej umowie i rozumiane jako "ex works Weinerpark 16, 48607 Ochtrup" (tzn. "ex works" lub "EXW Weinerpark 16, 48607 Ochtrup" zgodnie z Incoterms 2020) plus ustawowy podatek od wartości dodanej, koszty wysyłki, frachtu, cła, importu, opłat dodatkowych; opakowanie jest wliczone.

6.2 Koszty poniesione na instalację lub montaż uzgodnione w indywidualnym przypadku, jak również wszelkie koszty poniesione w związku z tym w związku z niezbędnymi transakcjami nie są również wliczone w cenę, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie w tym zakresie.

6.3 O ile nie wskazano inaczej w indywidualnych przypadkach, GGM przyjmuje zamówienia tylko od minimalnej wartości zamówienia wynoszącej 30 EUR plus ustawowy podatek VAT.

6.4 O ile strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, w szczególności płatność z góry, faktury z GGM są wymagalne natychmiast po ich otrzymaniu i płatne w ciągu 14 dni bez potrąceń. Należy je wpłacić na konto podane na fakturze i w EUR. Decydujące znaczenie dla terminowości płatności ma otrzymanie pełnej kwoty płatności na jednym z rachunków biznesowych z GGM roku. W przypadku opóźnień w płatnościach, GGM jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości dziewięciu (9) punktów procentowych powyżej stopy bazowej.

6.5 Jeżeli płatność z góry nie została uzgodniona z Klientem w indywidualnym przypadku i jeżeli Klient zwleka z zapłatą w odniesieniu do dostaw już zrealizowanych do dnia GGM, GGM ma ponadto prawo, według własnego uznania, albo wstrzymać niezrealizowaną(-e) dostawę(-y) do czasu wpłacenia przez Klienta zaliczki, albo odstąpić od umowy w odniesieniu do niezrealizowanych jeszcze dostaw po wyznaczeniu rozsądnego terminu dodatkowego.

6.6 Za każde niezapłacone lub zwrócone polecenie zapłaty Klient zwróci GGM poniesione koszty, w tym koszty windykacji zaległej płatności, w zakresie, w jakim Klient jest odpowiedzialny za zdarzenie powodujące pAVBtanie tych kosztów.

6.7 Reklamacje dotyczące wysokości ceny/ wynagrodzenia pobranego od Klienta w terminie do GGM roku będą kierowane do GGM roku niezwłocznie po otrzymaniu faktury. Reklamacje muszą być otrzymane do GGM w ciągu ośmiu tygodni od otrzymania faktury przez Klienta. Pominięcie terminowej reklamacji uznaje się za zatwierdzenie faktury w jej wysokości. Roszczenia prawne klienta w przypadku reklamacji po terminie pozostają nienaruszone.

6.8 Jeżeli GGM przyznał Klientowi termin płatności wykraczający poza porozumienie zawarte w pkt. 6.4 w odniesieniu do dostawy i jeżeli po zawarciu umowy pAVBtaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Klienta lub jeżeli takie okoliczności istniejące w chwili zawarcia umowy staną się znane dopiero później, GGM jest uprawniony do odwołania przyznanych terminów płatności i żądania zaliczki lub zabezpieczenia przed dostawą.

6.9 GGM jest uprawniony, pomimo odmiennych postanowień Klienta, do wstępnego potrącenia płatności ze starszymi długami Klienta. GGM poinformuje Klienta o rodzaju dokonanej kompensaty. Jeżeli koszty i odsetki zostały już poniesione, GGM ma prawo zaliczyć płatność w pierwszej kolejności na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek, a ostatecznie na poczet świadczenia głównego.

7. Przeniesienie ryzyka; kontrola pod kątem uszkodzeń transportowych

 

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie i niezależnie od klauzuli handlowej zgodnie z INCOTERMS uzgodnionymi między stronami, ryzyko przypadkowego zniszczenia i utraty, jak również pogorszenia jakości przechodzi na Klienta z chwilą przekazania przesyłki osobie wykonującej przewóz lub opuszczenia terenu zakładu GGM w celu wysyłki lub (samo)odbioru.

7.2 Niezwłocznie po przybyciu dostawy Klient powinien sprawdzić zewnętrzny stan dostawy, złożyć skargę na ewentualne uszkodzenia transportowe u przewoźnika, zabezpieczyć dowody i niezwłocznie poinformować GGM i przewoźnika telefonicznie i pisemnie. W przypadku dostawy na inny adres dostawy, klient jest zobowiązany do zapewnienia, że kontrola ewentualnych uszkodzeń transportowych zostanie przeprowadzona zgodnie z niniejszymi przepisami. Sekcja 7.1 (obowiązek kontroli i powiadamiania o wadach) pozostaje nienaruszona.

7.3 Jeżeli wysyłka nie może zostać zrealizowana w uzgodnionym terminie dostawy bez winy GGM, ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą upływu terminu dostawy, o którym mowa w punkcie 5.4.

8. Obowiązek zbadania; gwarancja; zwrot oferty serwisowej; zwrot przekazanego towaru; okresy przedawnienia

 

8.1Jeśli klient jest handlowcem, ma obowiązek skontrolować towar natychmiast po jego otrzymaniu i niezwłocznie powiadomić GGM na piśmie o wszelkich wadach, które są oczywiste i możliwe do wykrycia przy prawidłowej kontroli, łącznie z uszkodzeniami transportowymi (por. punkt 6.2). Wady, których nie można było wykryć nawet w przypadku prawidłowej, natychmiastowej kontroli, muszą być zgłoszone do GGM na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia wad, prawa klienta z tytułu wad materiałowych są wykluczone.

To samo odnosi się do reklamacji z powodu nieprawidłowych dostaw i odchyleń ilościowych.

8.2 Drobne odchylenia w wymiarach i wzorach nie uprawniają klienta do zgłaszania wad. Wszelkie odchylenia w zakresie odpowiednich wytycznych jakościowych, o których klient wie, uznaje się za zgodne z umową.

8.3 O ile w indywidualnym przypadku - np. w ramach "pełnej gwarancji" - nie uzgodniono wyraźnie inaczej z Klientem, GGM udziela świadczeń z tytułu wad przedmiotu dostawy według własnego wyboru w formie dostawy nowego, wolnego od wad (dostawa następcza) lub w formie naprawy (usunięcie wad), o ile nie naruszają tego obowiązkowe przepisy dotyczące zakupu towarów konsumpcyjnych (§§ 478, 479 BGB). Jeśli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się - tzn. dwie (2) próby świadczenia uzupełniającego nie powiodą się - klient może według własnego uznania obniżyć uzgodnioną w umowie cenę lub odstąpić od umowy. Ponadto klientowi przysługują jedynie roszczenia odszkodowawcze w zakresie określonym w punkcie 9.

8.4 W przypadku odbioru zwrotnego towaru w ramach usługi GGM - niezależnie od tego, czy po zgłoszeniu wady, czy poprzez "ofertę usług" "zwrot" na stronie https://www.ggmgastro.com/service-ggm - (o ile ma to zastosowanie przy późniejszym sprawdzeniu i/lub przetworzeniu tych towarów), nie stanowi to w żadnym wypadku potwierdzenia ze strony GGM, że zwrócony towar jest wadliwy.

8.5 Zarówno dla późniejszego spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia wad, jak i w zakresie zwrotów za pośrednictwem w/w "oferty usługowej" "zwrotu" towaru, miejscem późniejszego spełnienia świadczenia lub miejscem zwrotu jest siedziba GGM.

8.6 Klient jest zobowiązany do współpracy przy realizacji świadczenia uzupełniającego lub wyżej wymienionych zwrotów poprzez przekazanie towaru w tym celu na adres (krawężnik) ostatnio przez niego podany w terminie odbioru uzgodnionym z GGM. Towary większe lub o dużych gabarytach - tzw. spedycyjne - muszą być dostarczone przez Klienta zapakowane i umocowane na palecie. Klient zobowiązany jest dostarczyć GGM zdjęcia towaru utrwalonego na palecie w odpowiednim czasie przed terminem odbioru.

Jeżeli do dnia GGM r. klient nadal posiada opakowanie oryginalnej dostawy w stanie nadającym się do ponownego użycia, powinien wykorzystać je w celu zapakowania przesyłki.

8.7 Obowiązek gwarancyjny wygasa, jeśli dostarczony towar został zmodyfikowany, przetworzony lub niewłaściwie obchodzono się z nim. To samo dotyczy przypadku, gdy reklamowana wada wynika z faktu, że towar nie był związany lub nie został profesjonalnie skorygowany w odstępstwie od punktu 4.3.

8.8 GGM nie przejmuje żadnej gwarancji na takie towary, które Klient udostępnił GGM w celu ich przetworzenia lub obróbki. W odniesieniu do takich towarów zamawiającemu nie przysługują żadne prawa z tytułu wad, chyba że wada opiera się na przetworzeniu lub obróbce do dnia GGM.

8.9 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od momentu przejścia ryzyka, o ile nie obowiązuje inny ustawowy termin lub nie obowiązują bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zakupu towarów konsumpcyjnych (§§ 478, 479 BGB), lub o ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej z Klientem. Ponadto powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadkach odpowiedzialności z GGM r. z tytułu zawinionego uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, jak również w przypadkach odpowiedzialności z GGM r. z tytułu roszczeń odszkodowawczych opartych na umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie, w tym umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie przedstawicieli lub pomocników z GGM r.

8.10 Roszczenia gwarancyjne  wynikające z umów z GGM są należne wyłącznie klientowi; nie podlegają cesji. To samo odnosi się do wszelkich roszczeń gwarancyjnych klienta.

9. Zachowanie tytułu własności

 

O ile płatność z góry nie została uzgodniona z klientem w indywidualnych przypadkach, GGM zachowuje prawo własności towaru do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych z klientem.

10. Odpowiedzialność; odpowiedzialność za produkt

 

10.1 GGM ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, o ile Klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, w tym umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa przedstawicieli lub pomocników z GGM.

10.2 O ile GGM zostanie zarzucone nieumyślne naruszenie istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, którego naruszenie zagraża celowi umowy i na którego przestrzeganiu klient może regularnie polegać (tzw. zobowiązania kardynalne), odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody.

10.3 Odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia, jak również odpowiedzialność GGM zgodnie z innymi ustawowymi przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, pozostaje nienaruszona. Nie narusza to również odpowiedzialności GGM w przypadku zawinionych naruszeń zgodnie z art. 82 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO).

10.4 W przypadku naruszenia w wyniku niedbalstwa zgodnie z art. 82 DS-GVO, GGM ponosi odpowiedzialność do maksymalnej wysokości 50.000 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro).

10.5 Klient ponosi wyłączne ryzyko w stosunkach wewnętrznych z GGM jako (współ)producent zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, o ile przyczyna szkody została ustalona w zakresie jego odpowiedzialności i organizacji i ponosi odpowiedzialność jako producent w stosunkach zewnętrznych z osobą zgłaszającą roszczenie. W wyżej wymienionych przypadkach Klient wyraźnie zwalnia GGM z wszelkich możliwych roszczeń osób trzecich i w razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo w zakresie, w jakim sięga jego odpowiedzialność w stosunkach wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności, ale nie tylko, przypadków, w których klient dostarczył GGM produkty wstępne.

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadkach, gdy klient dostarczył towar do GGM w celu przetworzenia lub obróbki, ale przyczyna szkody jest spowodowana przetworzeniem lub obróbką do GGM.

10.6 O ile odpowiedzialność odszkodowawcza z GGM r. jest ograniczona, obowiązuje to również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników, przedstawicieli i pomocników z GGM r.

10.7 O ile nie ustalono inaczej, odpowiedzialność z tytułu GGM jest wyłączona.

11. Tajemnica

 

11.1 O ile nie ustalono inaczej w odrębnej umowie o zachowaniu poufności pomiędzy stronami umowy, obie strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności zgodnie z niniejszym punktem 11.

11.2 "Informacje Poufne" dla celów niniejszych AVB oznaczają wszelkie informacje w formie pisemnej, elektronicznej, ustnej, cyfrowej lub innej, ujawnione przez ich właściciela (osobę fizyczną lub prawną sprawującą kontrolę nad Informacjami Poufnymi) odbiorcy (każdej osobie fizycznej lub prawnej, której ujawniane są Informacje Poufne), które spełniają następujące wymagania. Informacje poufne oznaczają:

- Tajemnice handlowe, produkty, oprogramowanie, kod źródłowy, know-how, ilustracje, rysunki, specyfikacje, próbki, opisy, obliczenia, wytyczne dotyczące jakości, umowy dotyczące jakości, wynalazki, relacje biznesowe, strategie biznesowe, biznesplany, planowanie finansowe, sprawy kadrowe, informacje zawarte w formie cyfrowej (dane);

- wszelkie dokumenty i informacje, które są przedmiotem technicznych i/lub organizacyjnych środków zachowania poufności i/lub są oznaczone jako poufne;

- Istnienie i treść poszczególnych umów pomiędzy GGM r. a jej klientami.

Informacje poufne w tym znaczeniu nie obejmują informacji, które

- były znane lub ogólnie dostępne publicznie przed ich ujawnieniem przez posiadacza lub stały się dostępne publicznie w późniejszym terminie bez naruszenia obowiązku zachowania poufności;

- były wyraźnie znane odbiorcy przed ujawnieniem i bez naruszenia obowiązku zachowania poufności;

- zostały uzyskane przez odbiorcę bez wykorzystania lub odniesienia do informacji poufnych samego posiadacza;

- udostępnione odbiorcy przez upoważnioną osobę trzecią bez naruszenia jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności.

11.3 Odbiorca jest zobowiązany w każdym przypadku,

- Traktowanie informacji poufnych jako ściśle poufnych i wykorzystywanie ich wyłącznie w związku z realizacją poszczególnych umów zawartych na podstawie niniejszych AVB i ich celów;

- Ujawnienie informacji poufnych tylko tym agentom, którzy opierają się na znajomości takich informacji do tego celu, pod warunkiem że odbiorca zapewni, że jego agenci przestrzegają tego przepisu tak, jakby sami byli nim związani;

- Zabezpieczenie informacji poufnych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich za pomocą odpowiednich środków poufności oraz przestrzeganie przepisów ustawowych i umownych dotyczących ochrony tajemnic i danych, w stosownych przypadkach, podczas przetwarzania informacji poufnych;

- w zakresie, w jakim Odbiorca jest zobowiązany przez obowiązujące prawo, nakaz sądowy lub rozporządzenie rządowe do ujawnienia którejkolwiek lub wszystkich Informacji Poufnych, niezwłocznie powiadomi Posiadacza (w zakresie, w jakim jest to możliwe i wykonalne z prawnego punktu widzenia) na piśmie (§ 126 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) o takim wymogu i dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu zminimalizowania zakresu takiego ujawnienia oraz, w razie konieczności, udzieli Posiadaczowi wszelkiej uzasadnionej pomocy w celu uzyskania nakazu ochrony przed ujawnieniem Informacji Poufnych lub ich części.

11.4 Na żądanie Posiadacza, jak również bez żądania, najpóźniej po wypełnieniu wszystkich poszczególnych umów i celów umownych zawartych pomiędzy GGM a jego klientami, Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia wszystkich Informacji Poufnych, w tym wszystkich ich kopii, odpowiednio w terminie siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania żądania lub po rozwiązaniu umowy (w tym przechowywanych w formie elektronicznej Informacji Poufnych), chyba że sprzeciwia się temu obowiązek zatrzymania uzgodniony z Posiadaczem lub wynikający z przepisów prawa.

Niszczenie przechowywanych elektronicznie Informacji Poufnych w powyższym znaczeniu odbywa się poprzez całkowite i nieodwołalne usunięcie plików (w taki sposób, aby uniemożliwić jakikolwiek dostęp do Informacji Poufnych) lub nieodwracalne zniszczenie nośnika danych.

Poza Informacjami Poufnymi, w odniesieniu do których istnieje obowiązek zatrzymania w rozumieniu powyższego przepisu, Informacje Poufne, których zniszczenie lub zwrot nie jest technicznie możliwy, są zwolnione z odpowiednich obowiązków zniszczenia, przy czym odbiorca musi wykazać i udowodnić, że istnieje odpowiedni wyjątek. Odbiorca informuje Posiadacza niezwłocznie po stwierdzeniu, że zniszczenie lub zwrot danych Informacji Poufnych nie jest technicznie możliwe.

Na żądanie Posiadacza, Odbiorca oświadcza na piśmie, że w miarę możliwości całkowicie i nieodwołalnie usunął wszystkie Informacje Poufne zgodnie z powyższym oraz instrukcjami Posiadacza.

11.5 Posiadacz ma wszelkie prawa własności, użytkowania i wykorzystania informacji poufnych, bez uszczerbku dla swoich praw wynikających z niemieckiej ustawy o ochronie tajemnicy handlowej ("GeschGehG"). Posiadacz zastrzega sobie wyłączne prawo do ubiegania się o prawa własności przemysłowej w stosownych przypadkach.

Odbiorca nie nabywa żadnych praw własności ani, za wyjątkiem praw do wykorzystania w celach opisanych powyżej, żadnych innych praw do wykorzystania Informacji Poufnych.

11.6 Odbiorca pAVBtrzyma się od komercyjnego wykorzystywania lub imitowania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób wykraczający poza cel umowy (w szczególności poprzez tzw. "reverse engineering", patrz poniżej) i/lub od zezwalania stronom trzecim na wykorzystywanie lub imitowanie Informacji Poufnych i/lub od ubiegania się o prawa własności przemysłowej do Informacji Poufnych - w szczególności znaków towarowych, wzorów, patentów lub wzorów użytkowych.

11.7 Obserwacja, badanie, demontaż lub testowanie produktów i/lub przedmiotów w celu uzyskania tajemnic handlowych (tzw. "reverse engineering"), które właściciel udostępnił odbiorcy w ramach współpracy na warunkach niniejszej umowy, jest wyraźnie zabronione dla odbiorcy w rozumieniu § 3 ust. 1 nr 2b) ostatnie pół zdania GeschGehG.

11.8 Odbiorca zobowiązuje się do zobowiązania wszystkich podwykonawców i poddostawców do zachowania tajemnicy w tym samym zakresie.

11.9 Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności przetrwa zakończenie stosunku umownego i dostawy tak długo, jak długo Informacje Poufne nie zostaną podane do wiadomości publicznej.

12. Potrącenie; prawo zatrzymania

 

12.1 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone lub gdy z roszczeniem wzajemnym powołuje się na naruszenie głównego zobowiązania świadczenia w rozumieniu § 320 BGB.

12.2 Klientowi przysługują prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tej samej czynności prawnej co roszczenie z GGM roku. Poza tym Klientowi nie przysługują żadne prawa zatrzymania.

13. Forma pisemna

 

13.1 Nie istnieją żadne ustne porozumienia dodatkowe do tej umowy.

13.2 Zmiany, uzupełnienia i unieważnienie niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej (§ 126 BGB). Odnosi się to również do zmiany samej klauzuli w formie pisemnej. Ten wymóg formy pisemnej nie ma jednak zastosowania do porozumień zawartych ustnie między stronami po zawarciu umowy. Uzgodnione ustnie zmiany niniejszej umowy muszą jednak zostać odnotowane w formie pisemnej (§ 126 BGB) dla celów dowodowych.

13.3 O ile niniejsze AVB nie stanowią wyraźnie inaczej, do spełnienia wymogu formy pisemnej wystarcza również forma tekstowa, np. e-mail, faks, w rozumieniu art. 126b niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

14. Miejsce wykonania; prawo właściwe; miejsce jurysdykcji

 

14.1 Miejscem wykonania jest siedziba GGM.

14.2 Porozumienia umowne pomiędzy GGM a Klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie jednolitej konwencji ONZ o sprzedaży (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, CISG) jest wyłączone..

14.3 Wyłącznym - również międzynarodowym - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych jest siedziba GGM, pod warunkiem, że Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. Jednakże, GGM może również pozwać Klienta w miejscu jego siedziby. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli istnieje inna - prawnie wiążąca - wyłączna jurysdykcja.

15. Postanowienia końcowe

 

15.1 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWiZ są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nie ma to zastosowania, jeżeli przestrzeganie umowy stanowiłoby nieuzasadnioną trudność dla jednej z umawiających się stron.

15.2 Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy z GGM na osobę trzecią tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody (§ 126 BGB) z GGM. GGM odmówi zgody tylko z ważnego powodu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować GGM o zamiarze przeniesienia praw i obowiązków z Umowy z GGM.