Vaš web preglednik je zastario.

Ažurirajte svoj preglednik za više sigurnosti, brzine i najbolju udobnost na ovim stranicama.

Ažuriraj preglednik

Opći uvjeti prodaje tvrtke GGM Gastro International GmbH uključujući privolu za obradu podataka


1. Isključiva prevalencija ovih uvjeta

1.1 Za sve naloge i poslove isporuke tvrtke GGM Gastro International GmbH, Weinerpark 16, 48607 Ochtrup (u nastavku: „GGM“), u osnovi se nalaze isključivo sljedeći Opći uvjeti prodaje (u nastavku: „AVB“) kao i Regulative dotičnog pojedinačnog ugovora.

1.2 Zaključivanje ugovora na temelju ovih uvjeta obrazlaže njihovu prevalenciju za sve ostale poslove (isporuke) s klijentima u okviru postojećih poslovnih uvjeta, iako se GGM u budućnosti ne poziva izričito na njih. To također vrijedi onda kada ovi uvjeti klijentu trebaju biti dati na znanje nakon prvog zaključenja ugovora između ugovornih strana.

1.3 Odstupajući sporazumi, posebno proturječni poslovni uvjeti klijenta, za svoju prevalenciju trebaju izričitu pisanu (§ 126 Građanskog zakonika (BGB)) suglasnost od GGM, te ih za svaki pojedinačan ugovor posebno pisanim putom (§ 126 Građanskog zakonika (BGB)) mora potvrditi GGM. Ovi uvjeti klijenta ne obvezuju GGM, čak iako im GGM izričito ne proturječi ili iako poznaje takve uvjete bezrezervno vrši isporuku klijentu.

1.4 GGM je ovlašten, ove OUP promijeniti uz primjereni rok najave. Izmjene ovih OUP će GGM pisanim putom priopćiti klijentu najkasnije dva (2) mjeseca prije trenutka stupanja na snagu. Suglasnost klijenta za priopćene izmjene vrijedi kao dobivena, ako ih on nije odbio pisanim putom do trenutka stupanja na snagu izmjena od strane GGM-a. U svom priopćenju o izmjeni ovih OUP GGM posebno ukazuje klijentu na ovo djelovanje dopuštenja.

1.5 Ovi OUP vrijede samo u odnosu na poduzeća, § 310 st. 1 Građanskog zakonika (BGB).
 
 

2. Privola za obradu podataka

 

S predajom svog pravno-poslovnog zahtjeva sukladno cifri 3.2 klijent daje svoju privolu da se njegovo ime i logotip njegove tvrtke navedu u internet objavi i brošurama GGM-a u svrhu akvizicije novog klijenta. Ova dobrovoljna privola vremenski je ograničena na trajanje poslovnog odnosa, te ju klijent u svako doba može opozvati. Do izjave o opozivu obrada podataka ostaje zakonita.

3. Ponude; zaključenje ugovora; zaključenje ugovora o GGM online šopu; redoslijed prevalencije

 

3.1 Moguće ponude od GGM-a su neobvezujuće, ukoliko ih GGM nije označio kao obvezujuće ili su potvrđene kao obvezujuće. Crteži, ilustracije i dimenzije, težine ili ostali podaci o usluzi obvezujući su samo ako je to izričito dogovoreno pisanim putom (§ 126 Građanskog zakonika (BGB)).

3.2 Ukoliko klijent pisanim putom ili telefonom uputi svoju narudžbu, ona vrijedi kao obvezujući pravno-poslovni zahtjev sukladno § 145 Građanskog zakonika (BGB). Ukoliko je narudžbi klijenta prethodila ponuda od GGM, klijent se u svojoj narudžbi ima pridržavati te ponude. GGM narudžbu klijenta može prihvatiti u roku od sedam (7) radnih dana od njene predaje od strane klijenta slanjem potvrde narudžbe, ukoliko strane pisanim putom nisu dogovorile nešto što od ovoga odstupa.

3.3 Ugovori s GGM se ostvaruju s primitkom pisane ili telefonske narudžbe klijenta od strane GGM u obliku pisane potvrde narudžbe, najkasnije ipak s pripremom usluge od strane GGM.

3.4 U vezi s narudžbama o GGM online šopu vrijedi:

Prezentacija proizvoda od strane GGM u GGM online šopu je uvijek neobvezujuća.

Ako klijent klikne na komandnu površinu „Naručiti sada“ u okviru postupka plaćanje, klijent transferira svoju narudžbu GGM-u, koja predstavlja obvezujući pravno-poslovni zahtjev sukladno § 145 Građanskom zakoniku (BGB).

U elektronskoj poruci potvrde pristupa koja se automatski šalje neposredno nakon dolaska narudžbe klijenta u GGM („Potvrda dolaska narudžbe“) još uvijek ne postoji primitak narudžbe klijenta od strane GGM; pomoću nje se još uvijek ne ostvaruje ugovor između klijenta i GGM-a.

Ugovor između GGM-a i i klijenta se ostvaruje tek s primitkom narudžbe klijenta slanjem elektronske poruke o potvrdi pošiljke od strane GGM-a, najkasnije međutim s pripremom usluge od strane GGM-a. GGM narudžbu klijenta preko online šopa može prihvatiti u roku od sedam (7) radnih dana od dolaska narudžbe klijenta.

3.5 Ukoliko u pojedinačnom ugovoru nije dogovoreno nešto što do ovoga odstupa, u slučaju proturječnih odredbi vrijedi sljedeći redoslijed:

1. pojedinačni ugovor uključujući dotične dodatne sporazume,
2. ovi OUP,
3. - ukoliko postoje - tehničke specifikacije od strane GGM, posebno glavne dimenzije predmeta isporuke,
4. za ugovor značajni sastavni dijelovi ponude od GGM-a (npr. cijena, količina).

3.6 Na dokumente koji su navedeni pod cifrom 3.1 GGM pridržava sva vlasnička i autorska prava.

4. Obveze i dužnosti klijenta

 

4.1 Klijent osigurava da se sve neophodne popratne i usporedo vrijedeće usluge pružaju blagovremeno, u neophodnom obujmu i besplatno za GGM. Ukoliko klijent ne pruži neophodnu usporedo vrijedeću uslugu, ili to učini neblagovremeno ili na način koji nije dogovoren, onda posljedice koje iz toga nastaju ili su nastale (npr. kašnjenja, dodatni trošak) snosi sam klijent.

4.2 Klijent je obvezan prije obrade i prerade isporučene robe istu kontrolirati na adekvatnost za svrhu primjene, iako su prije toga isporučeni uzorci robe.

4.3 Montažu ili instalaciju, ukoliko s klijentom nije pisanim putom izričito drugačije dogovoreno, vrši sam klijent. Klijent pri tome ima za slijediti napomene u isporučenoj uputi za montažu odnosno instalaciju. Neophodne priključke proizvoda na javnu strujnu ili plinsku mrežu klijent mora dati da provede za to ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi za namještanje neophodnih parametara kod prvog puštanja u rad uređaja za hlađenje i zamrzavanje.

4.4 Ukoliko se GGM u pojedinačnom ugovoru s klijentom iznimno obavezao za montažu i instalaciju, klijent se ima pobrinuti za to da svi neophodni preliminarni radovi i radovi na izgradnji u trenutku montaže koja je dogovorena s GGM budu izvedeni tako da GGM nesmetano može provesti montažu i instalaciju. Tu posebno spada da budu dovedeni neophodni vodovi za opskrbu vodom, strujom, plinom i vodovi za otpadnu vodu na predviđenom mjestu postavke uređaja koji se lokalno trebaju montirati ili instalirati.

Ukoliko se otvori na zgradama klijenta pokažu kao premali za dopremu neophodnih dijelova za montažu, alata za montažu i dizalica, onda sve troškove koji na taj način nastaju ili su nastali, posebno za neophodno povećanje neophodnog otvora ili za rastavljanje dijelova kao i za izostanke i zastoje koji nastaju ili su nastali, mora snositi klijent. To ne vrijedi, ukoliko je GGM odgovoran za nastanak ovih troškova.

Klijent je dalje obvezan, tijekom trajanja montaže za GGM besplatno pripremiti struju, vodu, grijanje, rasvjetu kao i neophodne prostorije koje se zaključavaju za čuvanje alata za montažu koji je GGM sobom ponio. Isto vrijedi za sve neophodnu opremu i dizalice za transport teških predmeta u okviru montaže.

4.5 Klijent je obvezan, GGM-u na raspolaganje staviti svoje podatke koji su generirani na njegovim sustavima tako da se oni za GGM mogu reproducirati bez značajnog napora. Nosači podataka klijenta pri tome sadržajno i tehnički moraju biti adekvatni, posebno moraju biti bez štetnih softvera, virusa, itd. Ukoliko to nije slučaj, klijent GGM-u nadoknađuje sve štete koje su nastale korištenjem ovih nosača podataka i utoliko GGM oslobađa svih prava na zahtjeve trećih osoba, osim ako uzrok ne potiče iz područja ovlasti i organizacije klijenta.

4.6 Klijent mora osigurati da je GGM posjedovao valjane podatke klijenta, kao što je napose adresa.

5. Isporuka i rok isporuke; pravo na odustajanje kod specijalnih narudžbi; viša sila; djelomična isporuka; isporuka u inozemstvo i potvrda prispijeća; kooperant; pravo na iskorištenje od strane GGM-a u vezi s natrag poslanom robom

 

5.1 Ukoliko klijent naknadno ne ispunjava svoje usporedo vrijedeće i popratne usluge, kao što je napose priprema robe za preradu ili obradu, te obrazaca za tisak i/ili informativnih materijala za robu koja se treba proizvesti itd., kašnjenje isporuke od GGM-a je isključeno.

5.2 Kašnjenje isporuke od GGM-a je također isključeno, ukoliko su prethodni isporučitelji GGM-u izvršili pravilnu i blagovremenu isporuku.

5.3 Isporuke se vrše "Franko tvornica Weinerpark 16, 48607 Ochtrup“ (t.j. „franko tvornica“ odnosno. „ex works" / „EXW Weinerpark 16, 48607 Ochtrup“ prema Incoterms 2020), ukoliko se izričito pisanim putom nije nešto drugo dogovorilo.

5.4 Klijent je obvezan, preuzeti ili dati da se preuzme roba koja je pripremljena za isporuku „EXW Ochtrup“ sukladno Incoterms 2020 uz moguća prateća dokumenta (npr. list s podacima i/ ili popis rezervnih dijelova) u roku od pet radnih dana (od ponedjeljka do petka između 8:30 i 16:00 sati, izuzimajući zakonske blagdane) nakon primitka odgovarajuće indikacije od GGM-a (trenutak isporuke) na mjestu isporuke sukladno prethodnoj stavki 5.3, ukoliko između dvije strane nije izričito drugačije dogovoreno. Klijent je obvezan izmiriti sve transportne troškove i/ili ostale troškove prilikom preuzimanja koji su nastali od trenutka pripreme robe od strane GGM-a (npr. troškove za skladištenje (ležarinu) nakon dogovorenoga trenutka isporuke).

5.5 Ukoliko klijent bez obzira na sporazum o „EXW Ochtrup“ sukladno Incoterms 2020 želi slanje robe, onda se ono vrši isključivo na trošak i odgovornost klijenta (uspor. također cifru 7.1) na adresu koju je klijent posljednju priopćio (ivičnjak). GGM nema obvezu istovarivanja robe. Klijent putom izjave u odnosu na GGM može birati, želi li da slanje uslijedi uz osiguranje ili bez njega.

5.6 Vrsta, način i obujam ambalaže ostaju u slobodnoj procjeni od strane GGM-a.

5.7 Navedeni termini za isporuku i uslugu su obvezujući samo ako ih je GGM označio ili potvrdio kao obvezujuće.

Ukoliko je predviđeni termin za isporuku prekoračen za više od dvije sedmice, onda je klijent ovlašten, GGM-u postaviti primjereni naknadni rok za isporuku. Ukoliko GGM ne isporuči u tom naknadnom roku, klijent ima pravo odustati od ugovora. Odustajanje se mora izjaviti pisanim putom.

Prethodno ne vrijedi, ukoliko je pojedinačni ugovor fiksni posao u smislu § 286 st. 2 br. 4 Građanskog zakonika (BGB) ili § 376 Trgovinskog zakonika (HGB) ili ukoliko je klijent ovlašten ostvariti pravo na to da njegov interes izostaje daljim ispunjenjem ugovora.

5.8 Ukoliko klijent u slučaju kašnjenja isporuke od strane GGM-a namjesto ili pored odustajanja bira naknadnu štete namjesto usluge, određuje se obujam odgovornosti GGM-a prema cifri 10.

5.9 Kod ugovora, koji za predmet imaju robe sa specijalnim dimenzijama ili ostalim specijalnim obilježjima koja ne spadaju u regularan asortiman GGM-a, klijent ima pravo na specijalno odustajanje prema sljedećoj mjeri: Do primitka potvrde o doznaci uplate od strane GGM-a klijent u svako doba može odustati od ugovora; odustajanje se mora izjaviti pisanim putom. GGM pridržava sva prava klijentu obračunati taksu za storniranje u visini od 30 % (trideset procenata) bruto vrijednosti naloga odnosno u slučaju već izvršene uplate od iznosa zadržati spomenutu naknadu.

5.10 Dok traje postojanje nepredviđenih okolnosti koje su prouzročene izvana putom elementarnih prirodnih nepogoda ili uslijed radnji treće osobe, te se također nisu mogle izbjeći zahvaljujući najekstremnijoj pozornosti („Viša sila“), kao što je na primjer nemogućnost nabave sirovina i transportnih sredstava, smetnje u režimu rada, štrajkovi i izolacije, požari i prirodne katastrofe, blokade, rat i drugi oružani konflikti, mobilizacija, unutarnji nemiri i teroristički napadi, epidemije i pandemije, mjere vlade i odluke institucija, zapljene i embarga, GGM je oslobođen od obveze za isporuku.

Svi dogovoreni rokovi isporuke se produljuju za vrijeme trajanja postojanja okolnosti Više sile, međutim maksimalno za šest (6) mjeseci. Ako okolnosti Više sile završe u tom vremenskom intervalu, klijent može odbiti isporuku samo ako mu je primanje isporuke postalo neprihvatljivo nakon tog vremenskog razdoblja. Ako okolnosti više sile završe nakon isteka šest mjeseci, to vrijedi kao konačna prepreka za uslugu; klijent ima pravo na odustajanje od ugovora (§ 323 Građanskog zakonika (BGB)). Isto vrijedi ako i ukoliko se može identificirati da će okolnosti Više sile postati trajni.

5.11 Ukoliko s klijentom nije izričito pisanim putom drugačije dogovoreno, GGM je ovlašten za djelomične isporuke ili djelomične usluge, (i) ako je djelomična isporuka primjenljiva za klijenta u okviru ugovorne svrhe odredbe, (ii) ako je osigurana isporuka preostale naručene robe i (iii) ako za klijenta na taj način ne nastaje značajan dodatni napor ili dodatni troškovi.

5.12 Ukoliko GGM po želji klijenta i na njegov trošak robu šalje u neko mjesto izvan Njemačke, klijent GGM-u u roku od pet (5) radnih dana nakon primitka robe na odredišno mjesto ima staviti na raspolaganje potvrdu dospijeća ili usporedivu alternativnu dokumentaciju u pisanom obliku kao dokaz za slanje odnosno otpremu u inozemstvo. Ukoliko klijent ne priloži takav dokaz, u okviru unutarnjeg odnosa odgovara GGM-u, ukoliko GGM uslijed toga mora platiti porez na promet na dotičnu isporuku, osim ako krivnja utoliko pada na teret GGM-a.

Prethodno odgovarajuće vrijedi u slučajevima, u kojima klijent po vlastitoj želji i na vlastiti trošak sam preuzima robu u GGM-u radi budućeg trajnog ostanka u mjestu izvan Njemačke.

GGM pridržava sva prava zahtijevati kauciju u visini fakturnog iznosa poreza na promet za dotični iznos računa do donošenja potvrde o dospijevanju ili usporedive alternativne dokumentacije u pisanom obliku kao dokaz za slanje odnosno otpremu u inozemstvo od strane klijenta. GGM će kauciju bez odgode natrag platiti klijentu nakon primitka i kontrole potvrde o dospijevanju ili usporedive alternativne dokumentacije u pisanom obliku kao dokaz za slanje odnosno otpremu u inozemstvo.

5.13 GGM je ovlašten preko podugovora pružati usluge preko trećih osoba (kooperanti), osim ako to proturječi opravdanim interesima klijenta. GGM odgovara za pružanje usluge kooperanata kao za svoje vlastite radnje.

5.14 Ukoliko GGM prihvati robu od kupca izvan reklamacija, na primjer radi provođenja pregleda ili popravka, te ako kupac odbije ponovno prihvatiti robu natrag nakon izvršenog pregleda ili popravka, ili ako kupac najavi da robu više neće prihvatiti, GGM je nakon prethodne pismene najave eksploatacije uz postavljanje primjerenog roka za preuzimanje od strane klijenta ovlašten za eksploataciju robe. GGM će klijentu natrag platiti određenu sumu odbijajući troškove koji su za GGM nastali uslijed skladištenja i moguće ostale troškove.

6. Cijene; minimalna vrijednost narudžbe; uvjeti plaćanja; reklamacija računa; odredba kreditiranja

 

6.1 Ugovorene cijene rezultat su pojedinačnog ugovora i podrazumijevaju se "Franko Weinerpark 16, 48607 Ochtrup“ (tj. „franko“ odnosno „ex works“/ „EXW Weinerpark 16, 48607 Ochtrup“ prema Incoterms 2020) dodajući na to zakonski porez na dodanu vrijednost, troškove slanja, vozarinu, carinu, uvoz, sekundarne izdatke, a ambalaža je uključena.

6.2 Troškovi koji nastaju za instalaciju ili montažu koja je dogovorena u pojedinačnom slučaju kao i troškovi koji se pojavljuju u tom kontekstu za sve neophodne obrte također nisu sadržani u cijeni, osim ako strane utoliko nisu pisanim putom nešto drugo dogovorile.

6.3 Ukoliko u pojedinačnom slučaju nešto drugo nije dano na znanje, GGM prihvata narudžbe tek od najmanje vrijednosti narudžbe od EUR 30,- dodajući na to zakonski porez na promet.

6.4 Ukoliko između strana nije izričito dogovoreno nešto drugo, napose plaćanje unaprijed, GGM računi dospijevaju na plaćanje odmah po primitku i moraju se platiti u roku od 14 dana bez odbitaka. Moraju se platiti na konto koji je naveden u računu i to u eurima. Za blagovremenost plaćanja je mjerodavna doznaka cjelokupnog iznosa za uplatu na jedan od poslovnih konta tvrtke GGM. U slučaju kašnjenja u plaćanju GGM je ovlašten obračunati zatezne kamate u visini od devet (9) postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope.

6.5 Ukoliko je u pojedinačnom slučaju s klijentom dogovoreno plaćanje unaprijed, a klijent u pogledu na već izvršene isporuke od strane GGM-a kasni s plaćanjem, GGM je dalje ovlašten po svom odabiru ili zaustaviti još neizvršenu (-e) isporuku (-e), dok klijent ne izvrši predujamnu uplatu, ili odustati od ugovora o isporuci (-kama) koja (-e) još nije (nisu) isporučena (-e) uz postavljanje primjerenog roka za uplatu predujma.

6.6 Za svako nekonvertirano ili nevraćeno knjiženje dugovanja klijent GGM-u ima naknaditi nastale troškove uključujući troškove za pokretanje prinudne naplate u obujmu, kao što on ima supstituirati događaj koji je izazvao troškove.

6.7 Reklamacije na visinu cijene/naknade koju je GGM obračunao moraju se uputiti odmah po prispijeću računa izravno GGM-u. Reklamacije u GGM moraju stići u roku od osam sedmica od prispijeća računa kod klijenta. Zanemarivanje blagovremenih reklamacija vrijedi kao odobrenje za visinu računa. Zakonska prava na zahtjeve klijenta kod reklamacija nakon isteka roka ostaju netaknuta.

6.8 Ukoliko je GGM klijentu u vezi s isporukom odobrio rok plaćanja mimo sporazuma pod cifrom 6.4, te ako nakon zaključenja ugovora nastanu osnovane sumnje u solventnost ili kreditnu sposobnost klijenta ili ako se o takvim okolnostima sazna već pri zaključenu ugovora, GGM ima pravo opozvati dogovorene rokove plaćanja i zahtijevati predujam ili kauciju prije isporuke.

6.9 GGM je unatoč mogućim odredbama klijenta, koje drugačije glase, ovlašten najprije obračunati plaćanja za njegova starija dugovanja. GGM će klijenta informirati o vrsti izvršenog obračuna. Ukoliko su već nastali troškovi i kamate, onda je GGM ovlašten najprije obračunati troškove, onda kamate i na posljetku glavnu uslugu.

7. Prijenos rizika; pregled radi utvrđivanja eventualnih šteta u transportu

 

7.1 Ukoliko pisanim putom nije drugačije dogovoreno, a neovisno o trgovinskoj klauzuli koja je dogovorena između strana prema INCOTERMS, rizik od slučajnog razaranja i gubitka kao i pogoršanja prelazi na klijenta, ukoliko je pošiljku preuzela osoba koja vrši transport ili je u svrhu slanja ili (samostalnog) preuzimanja ista napustila poslovne prostorije tvrtke GGM.

7.2 Klijent će bez odgode nakon prispijeća isporuke istoj pregledati vanjska svojstva, reklamirati moguće štete u transportu osobi koja je vršila transport, osigurati dokaze za to kao i GGM i osobu koja je vršila transport bez odgode o tome obavijestiti telefonskim ili pisanim putom. U slučaju isporuke na odstupajuću adresu isporuke klijent je obvezan pobrinuti se za to da se izvrši pregled na moguće štete u transportu prema mjeri ovih odredbi. Cifra 8.1 (Obveza pregleda i reklamacije) ostaje netaknuta.

7.3 Ukoliko se slanje bez krivnje od strane GGM-a ne može provesti u okviru dogovorenoga roka za isporuku, rizik od slučajnog razaranja robe s precrtavanjem točke o roku isporuke koja je navedena pod cifrom 5.4 prelazi na klijenta.

8. Obveza pregleda; jamstvo; servisna ponuda povraćaj; vraćanje kargo robe; rokovi zastarijevanja

 

8.1 Ukoliko je klijent komercijalist, onda klijent bez odgode ima pregledati robu nakon prijema, te očigledne i prilikom propisnog pregleda uočene nedostatke uključujući moguće štete u transportu (uspor. cif. 7.2) bez odgode pisanim putom prikazati GGM-u. Nedostatke, koji se također prilikom propisnog, neodgodivog pregleda nisu mogli otkriti, nakon otkrića bez odgode mora prikazati GGM-u pisanim putom. U slučaju propuštanja roka za reklamaciju isključena su prava klijenta uslijed materijalnih nedostataka.

Isto vrijedi za reklamacije uslijed pogrešnih isporuka o odstupanja u količinama.

8.2 Neznatna odstupanja u dimenzijama i izvedbama ne daju pravo na reklamaciju. Moguća odstupanja koja se kreću u okviru dotičnih Direktiva o dobrima koje su poznate klijentu vrijede kao ona sukladno ugovoru.

8.3 Ukoliko s klijentom u pojedinačnom slučaju nije izričito drugačije dogovoreno – npr. u okviru „Pune garancije“ –, GGM za (ukoliko je primjenljivo: propisno reklamirane) nedostatke isporučenog predmeta jamči za otklanjanje nedostatka proizvoda po vlastitom odabiru u obliku isporuke nove stvari bez nedostataka (naknadna isporuka) ili u obliku popravka (odstranjivanje nedostatka) ukoliko osim se ne primjenjuju obvezne odredbe o prodaji robe široke potrošnje (§§ 478, 479 Građanskog zakonika (BGB)) . Ukoliko otklanjanje nedostatka proizvoda ne uspije – tj., ako su dva (2) pokušaja otklanjanja nedostatka proizvoda neuspješna –, klijent prema svojemu odabiru može smanjiti ugovorom dogovorenu cijenu ili odustati od ugovora. Prava na zahtjeve za nadoknadu štete klijent može tražiti samo u okviru navedenoga pod cifrom 9.

8.4 Ukoliko GGM robu prima natrag – svejedno je li nakon izvršene reklamacije ili preko „Servisna ponuda“ „Povraćaj“ na https://www.ggmgastro.com/service-ggm – (po potrebi uz popratnu provjeru i/ili obradu ove robe), time GGM ni u kojem slučaju ne priznaje da natrag vraćena roba posjeduje nedostatak.

8.5 Kako za otklanjanja nedostataka proizvoda u slučaju reklamacija tako i u okviru primanja natrag robe preko prethodno navedene "Servisne ponude" "Povraćaja" mjesto otklanjanja nedostataka proizvoda odnosno mjesto povraćaja je sjedište tvrtke GGM.

8.6 Klijent je obvezan, sudjelovati na provođenju otklanjanja nedostatka proizvoda odnosno prethodno navedenom primanju natrag na način da robu u tu svrhu pripremi na adresi koju je posljednju priopćio (ivičnjak) za termin preuzimanja koji je dogovorio s GGM-om. Veću ili kabastiju robu – tzv. kargo robu – klijent ima pripremiti  ambalažiranu i fiksiranu na paletu. Klijent će GGM-u blagovremeno prije termina za preuzimanje proslijediti fotografije robe koja je fiksirana na paletu.

Ukoliko je klijent na zalihama sačuvao još uporabljivu ambalažu od originalne GGM isporuke, klijent će ju koristiti u svrhu ambalaže kargo robe.

8.7 Obveza jamstva prestaje važiti ako je isporučena roba izmijenjena, obrađivana ili nestručno tretirana. Isto vrijedi, ako reklamirani nedostatak može uputiti na to da roba odstupajući od cifre 4.3 nije stručno priključena ili namještena.

8.8 GGM ne preuzima jamstvo za takve robe, koje je klijent GGM-u stavio na raspolaganju svrhu prerade i obrade. U vezi s takvim robama klijent nema pravo na reklamaciju, osim ako nedostatak počiva na preradi i obradi od strane GGM-a.

8.9 Rok zastarijevanja za prava reklamacije iznosi 12 (dvanaest) mjeseci od prijenosa rizika, ukoliko se obavezno ne primjenjuje neki drugi zakonski rok ili ili ako se ne primjenjuju obvezne odredbe o prodaji robe široke potrošnje (§§ 478, 479 Građanskog zakonika (BGB)), ili ukoliko s klijentom izričito nije dogovoreno nešto što od ovoga odstupa. Prethodna regulativa dalje ne vrijedi u slučajevima odgovornosti GGM-a uslijed kažnjive ozljede života, tijela ili zdravlja kao i u slučajevima odgovornosti GGM-a uslijed prava zahtjeve za naknadu štete, koji počivaju na namjeri ili gruboj nepažnji, uključujući namjeru ili grubu nepažnju predstavnika ili posrednika tvrtke GGM.

8.10 Prava na jamstvo iz ugovora s GGM-om ima isključivo klijent; ona nisu prenosiva. Isto vrijedi za moguća prava na zahtjeve iz garancije klijenta.

9. Pridržaj prava vlasništva

 

Ukoliko s klijentom u pojedinačnom slučaju nije dogovoreno plaćanje unaprijed, GGM pridržava pravo vlasništva na robom do primitka svih uplata iz poslovne veze s klijentom.

10. Odgovornost; odgovornost za proizvod

 

10.1 GGM odgovara prema zakonskim odredbama, ukoliko klijent traži zakonska prava za nadoknadu štete, koja počivaju na namjeri ili gruboj nepažnji, uključujući namjeru ili grubu nepažnju predstavnika ili posrednika tvrtke GGM.

10.2 Ukoliko se GGM tereti za nesavjesnu povredu bitne ugovorne obveze, čije ispunjenje prije svega omogućuje pravilnu provedbu ovog sporazuma, čija povreda ugrožava svrhu ugovora i u čije pridržavanje klijent može imati povjerenja (takozvane kardinalne obveze), odgovornost za nadoknadu štete je ograničeno na predvidive štete koje se tipično pojavljuju.

10.3 Odgovornost uslijed kažnjive ozljede života, tijela ili zdravlja kao i odgovornost GGM-a prema drugim zakonski obvezujućim propisima, posebno prema zakonu o odgovornosti za proizvod, ostaje netaknuta. Isto tako ostaje netaknuta odgovornost GGM-a kažnjivih prekršaja prema čl. 82 Osnovne uredne u zaštiti podataka (DS-GVO).

10.4 U slučaju nemarnog prekršaja sukladno čl. 82 Osnovne uredne o zaštiti podataka (DS-GVO) GGM odgovara u visini od maksimalno 50.000,- eura (pedeset hiljada eura).

10.5 Klijent u internom odnosu prema GGM-u preuzima jedan jedini rizik kao (su-) proizvođač prema Zakonu o odgovornosti za proizvod, ukoliko se uzrok štete našao u njegovom području odgovornosti i organizacije, te on u eksternom odnosu prema podnosiocu zahtjeva odgovara kao proizvođač. Klijent GGM u prethodno navedenim slučajevima izričito oslobađa svih mogućih zahtjeva trećih osoba i po potrebi će pružiti sigurnost u mjeri do koje doseže njegova odgovornost u internom odnosu. To napose vrijedi, međutim ne isključivo, u slučajevima, u kojima je klijent isporučio GGM međuproizvode.

Prethodna regulativa ne nalazi primjenu, ukoliko u slučajevima u kojima je klijent na raspolaganje stavio GGM robu u svrhu prerade ili obrade, međutim uzrok štete počiva na preradi i obradi od strane GGM-a.

10.6 Ukoliko je ograničena odgovornost za nadoknadu štete GGM-a, to također vrijedi u pogledu na osobnu odgovornost za nadoknadu štete namještenika, posloprimaca, zaposlenika, predstavnika ili posrednika tvrtke GGM.

10.7 Ukoliko prethodno nije regulirano nešto što od ovoga odstupa, isključena je odgovornost GGM-a.

11. Čuvanje tajne

 

11.1 Ukoliko iz posebnog sporazuma o povjerljivosti između ugovornih strana ne proistječe nešto drugo, obadvije ugovorne strane se obavezuju na čuvanje tajne sukladno ovoj cifri 11.

11.2 "Povjerljive informacije" u smislu ovih OUP su sve pisane, elektroničke, usmene, digitalno reprezentirane ili ostale informacije, koje njihovi vlasnici (fizičke ili pravne osobe, koje imaju kontrolu na povjerljivim informacijama) objelodanjuju primateljima (svaka fizička ili pravna osoba, kojoj se otkrivaju povjerljive informacije) i koje ispunjavaju sljedeće preduvjete. Kao povjerljive informacije vrijede:

- Poslovne tajne, proizvodi, softver, izvorni kod, know-how, ilustracije, crteži, specifikacije, uzorci, opisi, obračuni, direktive o kvaliteti, sporazumi o svojstvima, izumi, poslovni odnosi, poslovne strategije, poslovni planovi, financijski planovi, kadrovske prilike, digitalno reprezentirane informacije (podaci);

- svi dokumenti i informacije, koji su predmet tehničkih i/ili organizacijskih mjera za čuvanje tajne, i/ili su označeni kao povjerljivi;

- postojanje i sadržaji pojedinačnih ugovora između GGM-a i njegovih klijenata.

Kao povjerljive informacije u tom smislu ne vrijede one informacije, koje

- javnosti bile poznate ili opće dostupne prije objelodanjivanja od strane vlasnika ili to postaju u nekom kasnijem trenutku bez kršenja obveze o čuvanju tajne;

- su primatelju dokazivo već bile poznate prije objelodanjivanja i bez kršenja obveze o čuvanju tajne;

- je primatelj sam dobio bez korištenja ili obaziranja na povjerljive informacije vlasnika;

- je ovlašteno treće lice učinilo dostupnim primatelju bez kršenja obveze o čuvanju tajne.

11.3 Primatelj je obvezan

- strogo povjerljivo tretirati povjerljive informacije, te koristiti samo u vezi s provođenjem pojedinačnih ugovora koji su zaključeni pod valjanosti ovih OUP i njihovih svrha;

- povjerljive informacije otkrivati samo onim predstavnicima koji su upućeni na svrsishodno poznavanje ovih informacija, s preduvjetom, da primatelj osigura, da se njegovi predstavnici pridržavaju ove odredbe, kao da ista njih obvezuje;

- isto tako povjerljive informacije pomoću primjerenih mjera za čuvanje tajne osigurati od neovlaštenog pristupa od strane trećih osoba, te prilikom prerade povjerljivih informacija, ukoliko je primjenljivo, poštivati zakonske i ugovorne propise za zaštitu tajne i zaštitu podataka;

- Ukoliko je primatelj uslijed vrijedećih pravnih propisa, sudskih ili institucionalnih zahtjeva obvezan, objelodaniti djelomične ili sve povjerljive informacije, o tome ima bez odgode pisanim putom (§ 126 Građanskog zakonika (BGB)) informirati vlasnika (ukoliko je to pravno moguće i praktično provodivo), te poduzeti sve prihvatljive napore, kako bi objelodanjivanje ograničio na minimum, te vlasniku u slučaju neophodnosti pružio svaku prihvatljivu potporu, koja Uredbu o zaštiti intendira protiv otkrivanja povjerljivih informacija ili njihovih dijelova.

11.4 Na zahtjev vlasnika, kao i bez zahtjeva, najkasnije nakon ispunjenja svih pojedinačnih ugovora i svrha ugovora, koje su zaključene između GGM i klijenta, primatelj je obvezan sve povjerljive informacije, uključujući sve njihove kopije, u roku od sedam (7) radnih dana nakon prispijeća zahtjeva odnosno nakon svršetka ugovora vratiti ili uništiti (uključujući elektronski pohranjene povjerljive informacije), ukoliko se tome ne suprotstavljaju s vlasnikom dogovorene ili zakonske obveze o čuvanju podataka.

Uništavanje elektronski pohranjenih povjerljivih informacija u prethodno navedenom smislu vrši se potpunim i neopozivim brisanjem datoteka (na taj način da postane nemoguć bilo kakav pristup povjerljivim informacijama) ili nenadoknadivim uništenjem nosača podataka.

Iznimke od odgovarajućih obveza uništavanja su – pored povjerljivih informacija, u vezi s kojima postoji obveza čuvanja podataka u.s. prethodno navedene regulative – povjerljive informacije, čije uništavanje odnosno povraćaj tehnički nije moguć – pri čemu primatelj ima razjasniti i dokazati da postoji odgovarajuća iznimka. Primatelj će vlasnika o tome nakon saznanja bez odgode informirati, da uništavanje odnosno povraćaj dotičnih povjerljivih informacija tehnički nije moguć.

Na zahtjev vlasnika primatelj ima pisanim putom osigurati da je o, ukoliko je moguće, u potpunosti i nepovratno obrisao sve povjerljive informacije prema mjerama pod prethodnim ciframa i instrukcijama vlasnika.

11.5 Vlasnik, bez obzira na prava, koja mu prema Zakonu o zaštiti poslovnih tajni (njem. krat. "GeschGehG") pripadaju, u pogledu na povjerljive informacije ima sva prava vlasništva, korištenja, i eksploatacije. Ukoliko je primjenljivo, vlasnik pridržava isključivo pravo na prijavu prava zaštite.

Primatelj ne stječe nikakvo vlasništvo ili – s iznimkom korištenja za gore opisane svrhe – nikakva druga prava korištenja nad povjerljivim informacijama.

11.6 Primatelj ima za izostaviti to da na bilo koji način izvan dotične ugovorne svrhe komercijalno eksploatira ili krivotvori povjerljive informacije (napose na putu tzv. „Reverse Engineering“, vidjeti u nastavku) i/ili dopusti eksploataciju ili krivotvorenje od strane trećih osoba i/ili na povjerljive informacije prijavi obrtnička prava zaštite – napose marki, dizajna, patenata ili malih patenata.

11.7 Promatranje, pregledanje, povlačenje ili testiranje proizvoda i/ili predmeta u svrhe dobivanja poslovnih tajni  (tzv. "Reverse Engineering"), koje je vlasnik ustupio u tijeku suradnje pod valjanosti ovog ugovora, primatelju je eksplicitno zabranjeno u smislu § 3 st. 1 br. 2b) posljednje polovice rečenice Zakona o zaštiti poslovnih tajni (njem. krat. GeschGehG).

11.8 Primatelj se obvezuje moguće podizvođače i kooperante u identičnom obujmu obvezati na čuvanje tajne.

11.9 Prethodna obveza čuvanja tajne nastavlja se i nakon svršetka ugovornog odnosa i odnosa isporuke, sve dok povjerljive informacije ne postanu očite.

12. Kompenzacija; pravo pridržaja

 

12.1 Klijent ima pravo na kompenzaciju samo utoliko ukoliko su njegova potraživanja neosporna ili pravosnažno utvrđena ili, ukoliko protutvrdnjom ukazuje na ozljedu glavne obveze usluge od strane GGM-a u.s. § 320 Građanskog zakonika (BGB).

12.2 Klijent raspolaže pravima pridržaja samo ukoliko njegov protupotraživanje počiva na identičnom pravnom poslu kao potraživanje od strane GGM-a. U ostalim slučajevima klijent ne raspolaže pravima pridržaja.

13. Pisani oblik

 

13.1 Usmeni sekundarni razgovori ne postoje uz ovaj ugovor.

13.2 Izmjene, dopune i ukidanja ovog ugovora za svoju pravosnažnost trebaju pisani oblik (§ 126 Građanskog zakonika (BGB)). To također vrijedi za izmjenu čak i ove klauzule o pisanom obliku. Ovaj zahtjev u pisanom obliku, međutim, ne nalazi primjenu na sporazumima, koji su između strana usmeno postignuti nakon zaključena ugovora. Usmeno dogovorene izmjene ovog ugovora z svrhe dokazivanja se isto tako moraju zadržati u pisanom obliku (§ 126 Građanskog zakonika (BGB)).

13.3 Ukoliko u ovim OUP nije izričito drugačije određeno, za poštivanje pisanoga oblika dovoljan je također tekstualni oblik, npr. elektronska pošta, faks, u smislu § 126b Građanskog zakonika (BGB).

14. Mjesto izvršenja usluge; primjenljivo pravo; nadležni sud

 

14.1 Mjesto izvršenja usluge je sjedište tvrtke GGM.

14.2 Na ugovorne sporazume između GGM i klijenta primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke. Primjena jedinstvenog prava na prodaju UN-a (Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, CISG) je isključena.

14.3 Isključivi – također međunarodni – nadležni sud za sve sporove iz i u vezi s ovim ugovorom je sjedište tvrtke GGM, ukoliko se kod klijenta ne radi o komercijalistu, pravnoj osobi po javnom pravu ili o posebnom fondu po javnom pravu. U svakom slučaju, GGM klijenta može tužiti u njegovom poslovnom sjedištu. Prethodno ne vrijedi, ukoliko postoji druga – zakonski obvezujuća propisana – isključiva sudska nadležnost.

15. Završne odredbe

 

15.1 Ukoliko su pojedinačne odredbe ovih OUP nepravomoćne ili to postanu, onda se na taj način ne utječe na pravosnažnost ostalih odredbi. To ne vrijedi, ako bi pridržavanje ugovora predstavljalo neprihvatljivu zapostavljenost za jednu ugovornu stranu.

15.2 Prava i obveze iz ugovora s GGM-om klijent može prenijeti na treću osobu samo nakon prethodne pisane (§ 126 Građanskog zakonika (BGB)) suglasnosti od strane GGM-a. GGM će uskratiti suglasnost samo iz važnog razloga. Klijent bez odgode informira GGM, ako namjerava prenijeti prava u obveze iz ugovora s GGM-om.
whatsapp